Proč ASAC

Vytvořit systém ASAC dostala Rada Sdružení ambulantních specialistů za úkol přibližně před 4mi lety.


Proč ASAC ?


Nečekejte odpověď jednou větou. V průběhu tvorby tohoto systému hodnocení kvality si každý z nás, kdo se na projektu podílel, občas říkal, zda to má pro ambulantní specialisty cenu. Myšlenka na to vytvořit vlastní certifikační systém vznikla z obavy, že se dříve nebo později někdo rozhodne hodnotit naše ambulance a použije k tomu systém, který dostatečně nezohledňuje to, co dělá ze zdravotnického zařízení efektivní provoz, který pracuje na úrovni současných medicínských informací, neplýtvá, spolupracuje s ostatním zdravotnickými provozy a je vstřícný k pacientům.


Jsme si plně vědomi, jak lékaři - tedy MY, negativně reagují na jakoukoli další administrativní zátěž. Věřte ale, že problémy tvůrců tohoto systému jsou i problémy vašimi.


Systémy hodnocení kvality poskytované zdravotní péče lze rozdělit na takové, které jsou zdravotnickým zařízením vnucovány direktivně „shora“ zákonnými normami – a na ty, které vznikají „zdola“, tedy vlastní iniciativou zdravotnických zařízení, zejména jejich sdružení. Nebezpečí vzniku direktivních systému tkví zejména v možnosti zavedení takových kriterií kvality, která budou na zdravotnická zařízení klást nepřiměřené, zbytečné, popřípadě nesplnitelné požadavky – a v důsledku povedou k zániku mnohých, dosud dobře fungujících praxí.


Systém ASAC, který vznikl iniciativou Sdružení ambulantních specialistů České Republiky vnáší do problematiky hodnocení kvality standardní – a pro naprostou většinu zdravotnických zařízení specializované ambulantní péče splnitelné požadavky a pokud bude akceptován a postupně i kultivován, dojde ke stabilizaci sítě zdravotnických zařízení ambulantní specializované péče i její kvality.


Tento prvotní návrh systému ASAC bude postupně kultivován. Vychází ze stavu platného v roce 2010, kdy existuje celá řada faktorů, které negativně ovlivňují činnost soukromé specializované ambulantní péče.


Například jde o rozdělení ambulantní péče na „intramurální“ a „extramurální“, oslabení návaznosti ambulantní a lůžkové péče, antagonistické vztahy mezi poskytovateli na úrovni organizační i osobní. Ale pozor: je velmi pravděpodobné, že další vývoj organizace zdravotnictví bude tíhnout ke zmrtvýchvstání NsP, či dalšímu zachvacování ambulantní péče řetězci zdravotnických hypermarketů. V obou případech bude lékař v roli zaměstnance a zisk z jeho práce si bude přivlastňovat stát či vlastním řetězce. To chceme? Ne !


Chceme být samostatnými a plně zodpovědnými lékaři, kteří poskytují kvalitní péči - a zároveň nikomu dalšímu nepřenechávají finanční zisk ze své práce.


Nechceme, aby nám v nemocničních ambulancích "konkurovali" lékaři bez patřičného vzdělání.


Nechceme, aby existoval rozdíl v přístupu státu a pojišťoven k soukromým a "státním" - či "krajským" zařízením.


Nechceme, aby se dotace z EU řinuly jen do státního a my byli odkázáni na drahé úvěry při pořizování základního vybavení našich ordinací. Jinak řečeno: nechceme, aby se dělaly rozdíly ve formách vlastnictví zdravotnických zařízení.


A nechceme, aby byly rozdíly mezi státním a nestátním ve zdravotnictví v právních normách.


Nechceme mnohé, ale musíme se bránit. Slogan "Ňák to dopadne" již dnes neplatí.


Pokud budeme pasivní, dopadne to pouze hůře.

A proto ASAC !


Účinky aplikace systému ASAC mohou být následující:
- Může, do jisté míry, dojít ke snížení rizika působení výše uvedených negativních faktorů.
- Může být využitelný v procesu výběrových řízení probíhajících na základě zákona č. 48/1997 Sb., popřípadě zákonných h norem, které se připravují.
- Může sloužit k bonifikaci zařízení poskytujících nadstandardní zdravotnické služby.
- Může omezit lobby jiných akreditačních systémů, z nichž některé jsou z hlediska provozu specializované ambulantní péče méně akceptovatelné – ale vyžadované.
- Může vytvořit základ komplexnějšího systému, pokud bude dále kultivován.
- Může omezit snahy o direktivní přístup k měření kvality „shora“, pomocí rigidních zákonných a podzákonných norem, které nemusí být vždy kompatibilní s realitou.


TAK CO. JDETE DO TOHO ??