POZOR !!!
Před započetím vyplňování dotazníku je potřeba kompletně přečíst rubriku "PILOTNÍ PROGRAM", kde jsou instrukce, jak postupovat před a po vyplnění dotazníku!
1.Týdenní ordinační doba nasmlouvaná se ZP pro poskytování zdravotní péče v hodnocené odbornosti v přepočtu na jednoho plně kvalifikovaného lékaře je
30 hodin a více
20 - 29 hodin
19 a méně hodin
2.Vaše reálná týdenní ordinační doba v hodnocené odbornosti pro poskytování zdravotní péče je v přepočtu na jednoho plně kvalifikovaného lékaře (uveďte reálnou ordinační dobu bez přestávek)
35 hodin a více
30 - 34 hodin
25 - 29 hodin
20 - 24 hodin
19 a méně hodin
3.Ordinuje Vaše zdravotnické zřízení v dané odbornosti tento počet dní v týdnu:
1
2
3
4
5
6 a více
4.Ve Vašem ZZ v hodnocené odbornosti pracuje celkem tento počet všech lékařů:
1
2
3
4
5
6 a více
5.Ve Vašem ZZ v hodnocené odbornosti pracuje celkem tento počet plně erudovaných lékařů, tedy těch lékařů, kteří mají atestaci v oboru, nebo jsou držiteli specializačního osvědčení MZ v daném oboru:
1
2
3
4
5
6 a více
6.Vaše ZZ poskytuje péči v hodnocené odbornosti celkem na tomto počtu pracovišť (v tomto počtu ordinací):
1
2
3
4
5
6 a více
7.Uveďte, kolik % z celkové ordinační doby (bez přestávek) se v hodnocené odbornosti věnujete pacientům před 8. hodinou ranní či po 16. hodině odpolední
0 až 5% ordinační doby
6 až 10% ordinační doby
11 až 15% ordinační doby
16 a více % ordinační doby
8.Pracují plně vzdělaní lékaři hodnocené odbornosti Vašeho zdravotnického zařízení současně pro lůžkové zařízení jako souběh v přepočtu na jednoho plně kvalifikovaného lékaře:
ne nepracují
pracují na 0,2 úvazku a méně
pracují na 0,21 až 0,59 úvazku
pracují na 0,6 úvazku a více
9.Slouží plně erudovaní lékaři hodnoceného oboru Vašeho zdravotnického zařízení LSPP či ústavní pohotovostní služby ?
ano
ne
10.Vaše ZZ v hodnocené odbornosti neposkytuje přímé zdravotní služby plně erudovaných lékařů (z důvodu dovolené, vzdělání, školení atd.) v roce:
0 až 25 pracovních dnů
26 až 35 pracovních dnů
36 až 45 pracovních dnů
46 a více pracovních dnů
11.V době nepřítomnosti plně erudovaného lékaře hodnocené odbornosti Vašeho zdravotnického zařízení je tento zastoupen přímo na stejném pracovišti lékařem se stejnou kvalifikací?
ano
ne
12.Pokud Vaše zdravotnické zařízení vykonává konziliární činnost, pak každý z plně erudovaných lékařů hodnoceného oboru měsíčně průměrně vyšetří počet pacientů v níže uvedeném rozmezí - myšlena jsou vyšetření vyžádaná nikoli pacientem samotným, ale lékařem jiného zdravotnického zařízení (praktický lékař nebo jiný specialista). Upřesnění: Za konziliární činnost je tedy považována činnost na základě požadavku či doporučení jiného lékaře.
konsiliární činnost nevykonáváme
1 - 10 případů
11 - 20 případů
21 - 30 případů
31 a více případů
13.Domníváte se, že v místě, kde působí Vaše zdravotnické zařízení, existuje v oblasti péče, kterou vaše zdravotnické zařízení v dané odbornosti poskytuje, výjimečné specifikum (např. ve smyslu nedostatečného pokrytí množství pracovních úvazků v dané odbornosti, poskytování specielního spektra výkonů)
ano
ne
14.Lékaři pracující ve Vašem ZZ v hodnoceném oboru mají kvalifikaci doloženou:
jen atestacemi nebo diplomy specializované způsobilosti
někteří atestacemi nebo diplomy specialisované způsobilosti, někteří licencemi ČLK
jen licencemi České lékařské komory
15.Všichni Vaši plně erudovaní lékaři mají tato minimálně léta své praxe
5 až 9 let
10 a více let
16.Získalo Vaše ZZ nějaké jiné ohodnocení kvality (ČLK, odbornou společností, ISO, akreditované pracoviště MZ ČR apod.)?:
ano
ne
17.Jsou všichni plně erudovaní lékaři v hodnoceném oboru ve Vašem zdravotnickém zařízení držiteli platného Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK dle Stavovského předpisu č. 16?
ano
ne
18.Pokud některý z plně erudovaných lékařů hodnoceného oboru z Vašeho zdravotnického zařízení nevlastní platný Diplom celoživotního vzdělávání, uveďte, kolik kreditů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 získal minimálně za posledních 5 let:
49 a méně kreditů
50 a více kreditů
všichni tyto diplomy mají
19.Je Vaše zdravotnické zařízení schopno komunikovat vyjmenovanými cizími jazyky (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, polština) – rozumí se komunikace s pacientem (anamneza, vyšetření) , není myšlen požadavek tvorby lékařských zpráv?
ano
ne
20.Uveďte, zda některý z u Vás pracujících lékařů v hodnocené odbornosti se v posledních 5 letech věnuje přednáškové či publikační činnosti. Započítejte jen práce, kde je uveden jako l.autor:
ano
ne
21.Je některý u Vás pracující lékař v hodnoceném oboru řešitelem či spoluřešitelem grantu v současnosti, či byl jím v posledních 5 letech:
ano
ne
22.Máte pro hodnocenou odbornost organizovaný provoz „odkladné péče, tedy systém objednávání k plánovanému ošetření ?
Ano, máme logický a funkční systém bez poplatků
Máme zavedený logický a funkční systém s uplatněním poplatků pro objednávané pacienty
Vzhledem k tomu, že rozsah statimových vyšetření přesahuje v našem zařízení 20% ordinační doby, je funkčnost systému objednávání v našem zdravotnickém zařízení z objektivních důvodů snížena, poplatky za rezervaci termínu při objednání nevybíráme
Vzhledem k tomu, že rozsah statimových vyšetření přesahuje v našem zařízení 20% ordinační doby, je funkčnost systému objednávání v našem zdravotnickém zařízení z objektivních důvodů snížena, pokud chce někdo být předem objednán, musí zaplatit poplatek za termín, neboť to je nadstandardní péče
23.Průměrná doba čekání na vyšetření v hodnocené odbornosti od objednání k termínu vyšetření (v případě, že pacienty objednáváte) je:
od 1 do 7 kalendářních dnů
8 až 14 dnů
15 až 30 dnů
31 dnů a déle
pacienty neobjednávám, vyšetřuji je průběžně, jak přicházejí
24.V hodnocené odbornosti je průměrný rozdíl doby mezi časem, na který je pacient objednán nebo (pokud pacienty neobjednáváte) ve kterém pacient přichází na neakutní vyšetření a časem, kdy pacient vchází do ordinace (čas strávený neakutními pacienty v čekárně) je:
15 minut a méně
od 16 do 30 minut
31 minut a déle
25.V přepočtu na plný úvazek jednoho plně erudovaného lékaře v dané odbornosti zaměstnáváte zdravotní sestru s plnou kvalifikací (tedy držitelky osvědčení o specializaci MZ) na úvazek (započítejte všechny zdravotní sestry pracující v ordinacích dané odbornosti):
1.0 a více
0,6 - 0,9
0,5 a méně
26.V přepočtu na plný úvazek jednoho plně erudovaného lékaře v dané odbornosti zaměstnáváte zdravotní sestry (zde bez ohledu na dosažený stupeň vzdělání zdravotní sestry) na úvazek:
1.0 a více
0,6 - 0,9
0,5 a méně
27.Jaký je význam práce sestry (sester) ve Vašem zdravotnickém zařízení?
Sestra se kromě objednávání a přípravy pacientů věnuje samostatným nelékařským výkonům bez přímého dohledu lékaře.
Sestra objednává a připravuje k vyšetření pacienty, zajišťuje významnou část administrativy.
Sestru nezaměstnávám.
28.Má Vaše zdravotnické zařízení vlastní internetové stránky?
ano
ne
29.Bylo proti některým lékařům pracujícím ve vašem zdravotnickém zařízení vedeno disciplinární řízení ČLK nebo běží projednávání stížnosti na některého Vašeho lékaře cestou ČLK či krajského úřadu?
ano
ne
30.Bylo Vaše zdravotnické zařízení v posledních 5 letech sankcionováno ze strany některé zdravotní pojišťovny pro vědomé vykazování neprovedených výkonů nebo vykázání ve skutečnosti u vás neošetřených pacientů?
ano
ne
ANTISPAM
9 + 8 = (slovy př.: 1 + 2 = tři)

* Pravdivost odpovědí bude ověřována v certifikačním řízení!