ORGANIZA?N? ??D A METODIKA

Hlava prvá:


Cíle ASACImplementací ASAC lze zabezpečit následující cíle:

1. Objektivizaci výběrových řízení pro tvorbu sítě zdravotnických zařízení ambulantní specializované péče (dále jen „ASP“).

2. Sjednocení (standardizaci) podmínek pro poskytování ASP pro všechny zdravotnická zařízení bez ohledu na formu vlastnictví.

3. Pravidelně se opakující zpětnou kontrolu dodržování zákonných norem pro poskytování ASP.

4. Zvyšování kvality poskytované zdravotní péče zavedením motivačního (bonifikačního) systému pro zdravotnická zařízení ASP, která získají akreditaci ASAC.Hlava druhá:


Účast zdravotnických zařízení v ASAC1. Akreditace zdravotnických zařízení v ASAC je zcela dobrovolná.

2. Získání akreditace ASAC není podmínkou uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami, může však mít doporučující charakter.

3. Získání akreditace ASAC může mít vliv na bonifikaci zařízení ASP v systému financování zdravotnických služeb.

4. O získání akreditace ASAC se může ucházet pouze zdravotnické zařízení, které splňuje a dodržuje všechny zákonné podmínky pro činnost zdravotnického zařízení ASP.

5. O získání akreditace ASAC se může ucházet pouze zdravotnické zařízení, které v předchozích nejméně pěti letech nedostalo sankci za porušení kvality zdravotní péče, popřípadě za podvody při vykazování péče zdravotním pojišťovnám.

6. Účast zdravotnických zařízení ASP v akreditaci ASAC je zpoplatněna, ceník je přílohou č. 3 tohoto organizačního řádu.

7. Získané finanční prostředky budou použity výhradně na provoz a kultivaci ASAC.

8. Účast v pilotním projektu (viz hlava šestá) je bezplatná.Hlava třetí:


Pilotní projekt 20101. V rozmezí let 2010 až 2011 bude uskutečněn pilotní projekt akreditace ASAC (dále jen „PPA“).

2. Účast zdravotnických zařízení ASP v pilotním projektu je dobrovolná a bezplatná.Hlava čtvrtá:


Udělení certifikátu kvality ASAC1. Výstupním aktem akreditačního řízení ASAC je Smlouva udělení certifikátu kvality (dále jen „Smlouva“), jejíž text je v příloze č. 4.

2. Smlouva se uzavírá mezi akreditovaným zdravotnickým zařízením (jeho statutárním zástupcem), SAS – v zastoupení předsedou, popřípadě jiným subjektem, který se bude podílet na kultivaci systému ASAC.

3. Obsah smlouvy je veřejně přístupný.

4. Po podpisu smlouvy získá zdravotnické zařízení listinný ozdobný „certifikát kvality“, který lze vyvěsit v prostorách zdravotnického zařízení.

5. Smlouva se uzavírá na dobu určitou:

a) u nově vzniklých zdravotnických zařízení ASP na dobu dvou let,

b) u zařízení, která poskytují zdravotní péči déle než-li 5 let na dobu pěti let.

6. Smlouva zaniká:

a) poruší-li některá ze smluvních stran ujednání ve smlouvě obsažená,

b) zánikem akreditovaného zdravotnického zařízení,

c) změnou zřizovatele, majitele či statutárního zástupce zdravotnického zařízení,

d) porušením zákonných podmínek stanovených pro činnost zdravotnických zařízení ASP,

e) je-li zdravotnickému zařízení udělena sankce za oprávněné porušení kvality péče, za podvodné chování při vykazování zdravotní péče či za prokazatelné zavrženíhodné neetické chování vůči pacientům.

f) zánikem Sdružení ambulantních speciaLISTŮ.Hlava pátá:


Organizační struktura (metodika) udělování akreditace ASAC1. Akreditační řízení ASAC řídí Centrální akreditační komise (dále jen „CAK“), která je výkonným orgánem systému.

2. Právnickou formu CAK určí SAS po konzultaci se subjekty, které se podílejí na kultivaci systému.

3. V případě plošného zavedení ASAC musí být systém převeden do právnické osoby s dozorčí a správní radou.

4. V období pilotního projektu je CAK tvořena zástupci SAS a subjektů, které se podílí na kultivaci systému; zástupce SAS určí Rada SAS.

5. CAK je tvořena:

a) předsedou, kterým je člen Rady SAS,
b) místopředsedy, kterými jsou členové subjektů podílejících se na kultivaci ASAC,
c) tajemník,
d) další členové dle dohody jednotlivých subjektů podílejících se na kultivaci ASAC.

6. CAK při své činnosti zejména
a) Koordinuje další kultivaci systému ASAC.
b) Vytváří akreditační skupiny pro vlastní akreditační činnost.
c) Rozhoduje o přidělení akreditace.

7. Jednání CAK svolává předseda nebo místopředseda podle potřeby.Hlava šestá:


Akreditační skupiny1. Akreditační skupiny provádějí technickou část akreditace ASAC.

2. Akreditační skupiny o akreditaci nerozhodují, pouze navrhují její přidělení, nebo nepřidělení.

3. Počet akreditačních skupin musí odpovídat zájmu zdravotnických zařízení o akreditaci ASAC, a to tak, aby akreditace proběhla nejpozději do půl roku po podání žádosti o akreditaci.

4. Akreditační skupiny jsou sestavovány centrální akreditační komisí, které jsou též odpovědny za kvalitu své činnosti.

5. Akreditační skupina:

a) Má vedoucího jmenovaného CAK,
b) musí být nejméně tříčlenná,
c) musí být tvořena lékaři s vyšším stupněm postgraduálního vzdělání

6. V akreditační skupině musí být zástupce oboru, který má být aktuálně akreditován, tento zástupce nesmí být ze stejného okresu jako zařízení, které má být akreditováno.

7. Technická část akreditačního řízení, kterou provádějí akreditační skupiny se skládá:

a) z vyplnění dotazníku,
b) z pohovoru na místě,
c) z dalších činností, které ověří zejména skutečnosti uvedené v dotazníku (napříklas funkční objednávací systém),
d) ze závěrečného zhodnocení,
e) z návrhu o přidělení (či nepřidělení) akreditace.

8. Pokud zdravotnické zařízení vykonává činnost ve více odbornostech, provádí se akreditace ASAC pro každou odbornost zvlášť.

9. Zdravotnické zařízení získává nárok na Smlouvu, pokud splňuje podmínky dané tímto organizačním řádem. Podmínkou je dosažení alespoň 600 kreditů.Hlava sedmá:


Financování ASAC1. Financování v období pilotního projektu období pilotního projektu je odměňování členů CAK a akreditačních skupin v kompetenci SAS, popřípadě dalších subjektů podílejících se na kultivaci systému,


2. Financování v období po skončení pilotního projektu bude určeno rozhodnutím správní rady nástupnického subjektu.