Pilotní projekt - způsob práce s dotazníkem

V roce 2010 byl spouštěn „pilotní program ASAC“ , který byl Radou Sdružení ambulantních specialistů ukončen dnem 15.12.2011.

Usnesení Rady SAS ze dne 8. prosince 2011 o ukončení pilotního programu ASAC:
Dnem 15.12.2011 ukončuje pilotní projekt ASAC. Všechna zdravotnická zařízení, která do té doby úspěšně absolvují dotazník ASAC na jeho Portálu, budou absolvovat certifikační řízení v režimu pilotního projektu. Ta, která dotazníkem projdou (a tedy se přihlásí) později, již nebudou absolvovat řízení bezplatně, ale dle následujících pravidel:

- v případě minimálně dvouletého členství v SAS s pravidelným placením členských příspěvků bude cena certifikátu 7.000,- Kč za každý, tj. pro každý certifikovaný obor.

- v případě nečlenů SAS nebo kratšího členství SAS než dva roky bude cena certifikátu 13.000,-Kč.

- platba za certifikát bude požadována předem před návštěvou revizorů v ambulanci. Půjde o poplatek za certifikační řízení, nikoli za získání certifikátu, takže nebude vratný i v případech, kdy ZZ nebude v certifikaci úspěšné.

Rada SAS ukládá Dr. Šťastnému informaci o ukončení Pilotního projektu zveřejnit v příslušné rubrice Portálu ASAC.

Akreditací kvality provozu zdravotnických zařízení prošlo během pilotního projetku několik desítek zdravotnických zařízení, která posléze obdržela výše uvedený certifikát.

Naším cílem je v akreditacích pokračovat, a to v zájmu, který je uveden na "liště" pod heslem "Proč asac".
Proto můžete "dotazník" vyplňovat i nadále.

Jak se nyní přihlásit k akreditaci, jak pracovat s Portálem ASAC?

Nadále platí, že

- Účast v ASAC je absolutně dobrovolná.
- Účast může být anonymní.
- Pokud se účastník PPA rozhodne vystoupit z anonymity (zaregistrovat se) a v systému ASAC uspěje, má možnost:

A)uzavřít se SAS „Smlouvu o propůjčení certifikátu kvality v Systému uznání kvality specializované ambulantní péče“ a samozřejmě diplom „certifikát kvality“ – texty jsou pod heslem „certifikát kvality“,

B)zapojit se do systému vituální "polikliniky ASAC“ – viz heslo „poliklinika“

Je třeba zdůraznit, že Systém ASAC byl vytvořen ambulantními specialisty samotnými a je tedy určen především pro jejich běžné ambulance. Nenechte se proto mýlit! Pokud jsou v dotazníku uvedeny otázky týkající se velikosti zdravotnických zařízení, počtu a velikosti lékařů, popřípadě aktivit lékařů mimo ambulance, ne vždy platí, že "více znamená lépe". Systém ASAC se snaží vyváženě hodnotit práci erudovaných odborníků především v rámci ambulance, i když na druhé straně nechce ani ignorovat jejich jiné aktivity, pokud k nim zbývá časový prostor.

Dotazník, prosíme, vyplňujte naprosto poctivě, nedomýšlejte si, co je lepší, či horší. Mohli byste si zbytečně uškodit.

V žádném případě nejde o hledání elit mezi ambulantními specialisty, nýbrž o definování určitého "standardu". Proto prakticky žádný z ambulantních specialistů nemůže pozitivně "zabodovat" v každé otázce.

Systém ASAC vznikal několik let a prošel několika desítkami připomínek.

Neobávejte se, nechte poklesnout onu hladinu adrenalinu a vyplňujte!

Dovolujeme si zopakovat postupy při jeho vyplňování:

Postup pro anonymní vyplňující je následující:

- Vyplnění dotazníku.
- vždy se mí vyplnit pouze jedna možnost - ta která nejlépe odpovídá realitě.
- Pokud neodpovídá realitě žádná možnost, nezaškrtávejte žádné políčko.
- Systém dotazník automaticky vyhodnotí a sdělí účastníku výsledek.

Postup pro neanonymní zájemce o akreditaci je následující:
- Registrace dle návodu na webových stránkách ASAC.
- Pokud zdravotnické zařízení poskytuje péči ve více odbornostech, musí se registrovat pro každou odbornost zvlášť !!!
- Vyplnění dotazníku.
- Smí se vyplnit pouze jedna možnost - tak která nejlépe odpovídá realitě
- Pokud neodpovídá realitě žádná možnost, nezaškrtávejte žádné políčko
- Automatické vyhodnocení.
- Účastník, který uspěje bude automaticky osloven dotazem, zda-li má zájem získat „certifikát kvality“ či účastenství ve „virtuální poliklinice".
- Pokud projeví zájem o získání tohoto certifikátu, bude se ovšem muset podrobit kontrole akreditační skupiny, která potvrdí, že se odpovědi shodují se skutečností.
- Pokud bude vše v pořádku, nestojí nic v cestě uzavření smlouvy o certifikátu.

UPOZORNĚNÍ: Stává se, že se dostanete do situace, kdy (zejména při opětovném vyplňování, popřípadě při snaze "opravit" původní dotazník), systém vás jakoby nepřijme. V tomto případě , prosíme, volejte přímo správce webu, pana Viktorovi. Jeho mobilní telefonní číslo je 777920517.

Děkujeme za pochopení a přejeme úspěšnou akreditaci.